Miễn thuế đối với vật tư phục vụ sản xuất phần mềm

25/08/2015 07:30 Số lượt xem: 576
Đây là một trong những mặt hàng đã được Dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đưa vào diện được miễn thuế nhập khẩu.
Máy móc, nguyên liệu phục vụ trực tiếp sản xuất phần mềm trong nước chưa sản xuất được sẽ được miễn thuế.
Theo Ban soạn thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi), tại Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13-8-2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XK, thuế NK đã quy định: Máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng miễn thuế NK.
 
Vì vậy, để nâng cao tính pháp lý, tập trung các quy định về miễn thuế đối với hàng hóa XNK tại dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã đưa quy định về miễn thuế NK đối với máy móc, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, NK phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm vào Dự thảo Luật.
 
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng bổ sung hàng hóa NK để bán tại cửa hàng miễn thuế vào đối tượng miễn thuế.
 
Bởi theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17-2-2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế, quy định hàng hóa NK để bán tại cửa hàng miễn thuế cho các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh, ngoại giao, thủy thủ... được miễn thuế NK. Việc thực hiện quy định này thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc khuyến khích phát triển du lịch trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế.
 
Vì vậy, việc quy định đối tượng miễn thuế này vào dự thảo Luật để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch đối với hàng hóa NK bán tại cửa hàng miễn thuế.
Võ Thị Thúy Hằng
Nguồn: BBN