Sẽ miễn thuế cho hàng hóa phục vụ bảo vệ môi trường

25/08/2015 08:18 Số lượt xem: 739
Để nâng cao tính pháp lý, tập trung các quy định ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu, tại dự thảo Luật thuế XK, thuế NK sửa đổi đã bổ sung quy định về miễn thuế NK, thuế XK đối với hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường.
Hàng hóa NK và sản phẩm XK của hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được miễn thuế.
Theo Ban soạn thảo Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi, tại Điều 44 Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ thi hành từ ngày 1-4-2015 thì hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu.
 
Vì vậy, để tập trung các quy định ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu tại Luật Thuế XK, thuế NK, dự thảo bổ sung quy định về miễn thuế NK, thuế XK đối với hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường vào dự thảo Luật, trong đó quy định rõ máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu chuyên dùng nhập khẩu phải là loại trong nước chưa sản xuất được.
 
Cụ thể, đó là máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được chuyên dùng để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường;
 
Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.
 
Miễn thuế nhập khẩu đối với giống cây trồng, vật nuôi
Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định về miễn thuế nhập khẩu đối với giống cây trồng, vật nuôi nhập khẩu. Bởi theo thẩm quyền được giao tai Luật Thuế XNK hiện hành, tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13-8-2010 của Chính phủ đã quy định: Giống cây trồng; vật nuôi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu. Việc thực hiện quy định này là cần thiết, góp phần hỗ trợ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phát triển.
Theo đó, để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch của chính sách, khoản 12, Điều 15 dự thảo Luật đã bổ sung quy định miễn thuế đối với: “Giống cây trồng; vật nuôi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp”.
 
Võ Thị Thúy Hằng
Nguồn: BBN